Årsplan Land Montessoribarnehage

2017-2018

Vi ønsker velkommen til nytt barnehageår i Land Montessoribarnehage!

Dette dokumentet er ment som en hjelp til dere foresatte i å forstå hvordan barnehagen vår drives. Hvis noe er uklart, er det til enhver tid bare å spørre oss som jobber i barnehagen. Årsplanen gir en oversikt over våre viktigste rutiner og regler. I tillegg til denne planen vil dere få tilsendt et årshjul og våre grunnverdier. Vi sender ut et informasjonsbrev på mail hver måned, der det står litt mer detaljert for hver måned. For de som ønsker å vite mer om Montessoripedagogikken, har vi et informasjonshefte som dere får ved å henvende dere til oss.

Vi er ved oppstart av dette barnehageåret 16 barn (fordelt på 17 plasser) i barnehagen. Vi har 11 barn over 3 år og 5 barn under 3 år. Vi ønsker spesielt de nye barna og deres foresatte velkommen til oss!

 

 

Praktisk informasjon:

Kontaktinformasjon:
Telefon nr. til barnehage og SFO: 61126880 / 94873114
Adresse: Landåsvegen 709, 2861 Landåsbygda
Hjemmeside:
www.landmontessori.no

Ansatte:
Styrer: Catrine Jørandli: barnehage@landmontessori.no
Pedagogisk leder: Mette Mathisen: mette@landmontessori.no
Pedagogisk leder: Eline Misfjord: eline@landmontessori.no
Assistent: Caroline Andresen (permisjon)
Assistent: Heidi Tøristuen Gram
Assistent: May Linda Bjerkeengen
Lærling: Inger Berit Berghagen Berntsen

Barnehagestyret; Barnehagestyret er barnehagens øverste organ.

Representanter i styret er:     Egil Engen (leder)

                                                Elin Aarum

 Erland Jensen

 Adam Østman

 Kristin Brenden

 Anika Wassong (vararepresentant)

 Lina Ahnstrøm (vararepresentant)

I tillegg har 1 representant fra kommunen, 1 representant fra foreldrerådet, 1 fra personalet, 1 fra Landåsbygda montessoriforening og styrer møte- og uttalelsesrett.

 


Åpningstid:
Mandag til fredag 06.45-16.30. I tidsrommet 09.00-14.00 har barnehagen kjernetid.
 

Planleggingsdager og ferie:
Vi startet barnehageåret med planleggingsdager mandag 14.08 og torsdag 17.08. Det blir i tillegg planleggingsdag på følgende datoer: 02.01.18, 02.02.18 og 01.06.18. Merk dere planleggingsdagene, da er barnehagen stengt.

Det vil bli avholdt ukentlige personalmøter for barnehagepersonalet i utetiden til barna, samt pedagogiske møter på kveldstid.

Barnehagen har sommerstengt uke 28-31 hvert år. Dette er under vurdering for endring, og det vil i løpet av året bli sendt ut en foreldreundersøkelse i forbindelse med dette.
 
I tillegg har vi stengt juleaften og i romjula, og lille julaften stenges barnehagen kl.12.00. Onsdag før skjærtorsdag stenger vi også kl. 12.00. Ferie ut over de 4 ukene barnehagen er stengt meldes fra til barnehagen på forhånd. I alle skoleferier er det påmelding, og vi vil gi ut svarslipper med frister for levering på.
Vi ber dere om å levere disse innen fristen da dette er viktig for oss for å kunne legge gode bemanningsplaner for disse ukene og dagene.

Oppstart:
Til daglig følges barnet inn i barnehagen av en foresatt. Hvis barna er inne da dere kommer i barnehagen, er det fint om du følger barnet inn til døra ved oppholdsrommet for barnehagen og overbringer barnet til personalet. Ved henting må den av de foresatte som henter forsikre seg om at personalet har registrert at barnet går. I tilfeller hvor andre enn de foresatte henter barnet, skal barnehagen underrettes om dette på forhånd.

I oppstartsfasen er det ekstra viktig å ha en god rutine på leveringen i barnehagen. Gode råd:

- Unngå å si adjø for mange ganger, da det oftest blir verre for barna

- Hvis noen ønsker å være tilstede den første dagen i barnehagen er det helt greit, og avtales med personalet.

- Når det ser ut til at barnet er klart kan du gjerne gå en tur eller gå i et annet rom en stund

- Husk at du alltid avtaler med barnet på forhånd, så du ikke plutselig er borte.

- Hvis du lurer på hvordan det går, ta kontakt! Dersom det oppstår noe tar alltid barnehagen kontakt.

 

Dagsrytmen for Land Montessoribarnehage:
06.45: Barnehagen åpner (de som kommer veldig tidlig kan ha med seg litt mat hjemmefra, som spises innen 7.40)
08.30: Frokost (Vi ønsker å unngå uro ved matsituasjonen og oppfordrer derfor til å komme før eller etter frokost. De som kommer etter 8.30 må ha spist frokost hjemme.)
09.00-12.00: Arbeidsøkt (NB: Drømmebarna følger egne rutiner på soving)
12.00: Lunsj (Varm mat eller brødmat)
13.00: Utetid
14.30: Lett måltid(frukt og grønt)
16.30: Barnehagen stenger
Vi vil påpeke at alle disse klokkeslettene er ”ca. tider”. Noen dager vil kunne variere på grunn av andre aktiviteter.

Arbeidsøkt
Den viktigste delen av dagen i en Montessoribarnehage kalles for arbeidsøkten og varer fra 09.00 og frem til lunsj kl. 12.00. Barna bør derfor komme til barnehagen innen kl. 09.00, hvis ikke ønsker barnehagen beskjed.  Vår kjernetid er fra kl. 09.00-14.00, og det er viktig at barna er til stede i kjernetiden i barnehagen. At barna er til stede i barnehagen innen kl. 09.00 påvirker hvordan barnet opplever sin barnehagehverdag og hvordan vi best mulig får tatt i mot barnet.

 

Dette må alltid være tilstede i barnehagen:

- Ett par innesko (sandaler, gymsokker eller joggesko, ikke crocks)

- Drikkeflaske

- Ekstra skift fra innerst til ytterst

- Regntøy og støvler

- Varmt tøy til kaldt vær (husk ekstra votter og ullsokker om vinteren)

- Bleiebarn trenger bleier, våtservietter og sårsalve

- De som sover trenger vogn, og passende sovetilbehør jfr. årstid, eventuelt koseklut, bamse, smokk.

HUSK Å MERK ALT UTSTYR, KLÆR OG SKO MED NAVN!

Ta også med bilder til barnas tidslinje. De trenger ett bilde for hvert år de er (ett bilde fra de er nyfødte eller i magen, ett bilde fra de er 1 år, ett bilde fra de er 2 år osv.) Vi oppdaterer tidslinjen ved bursdag.


Mat:
Barna skal ikke ha med seg mat i barnehagen (unntatt de som kommer før kl. 7.40), da det de trenger av mat, frukt og drikke er inkludert i matpengene. Det betales 255kr mnd. for mat, frukt og drikke (ved full barnehageplass). Det faktureres månedlig for 11 måneder i året.
 

Betaling:
Land Montessoribarnehage følger kommunale satser for foreldrebetaling i Søndre Land kommune. Se hjemmeside for aktuelle satser. Ved tre måneders manglende betaling kan barnehagen si opp plassen. Foreldrene vil i så fall bli innkalt til et møte i forkant.
   Det er mulig å søke kommunen om redusert foreldrebetaling i barnehagen for familier med lav inntekt, jfr. forskrift om foreldrebetalinger i barnehager. Se «Søknadsskjema barnehage» på vår hjemmeside.

 

Fravær:
Ved planlagt ferie eller fri forventer vi å få beskjed i god tid på forhånd. Ved sykdom vil vi ha beskjed på telefon eller sms innen kl. 09.00 dagen barnet er sykt. Dersom barnet er for sykt til å delta i vanlige aktiviteter inne og ute, er det for sykt til å være i barnehagen. Husk at barnet må være hjemme i 48 timer etter smittefarlige sykdommer som for eksempel ved influensa og omgangssyke, og ha en feberfri dag før de skal tilbake i barnehagen. Ved barnesykdommer følges råd fra helsemyndigheter.
 

Bursdagsfeiring i barnehagen:
Vi har bursdagssamling i barnehagen, hvor vi feirer på Montessori-vis. Vi tenner lys, lager jordas bane rundt sola og barnet bærer globusen så mange ganger rundt, som barnet fyller år. Mens barnet går rundt sola forteller vi historier fra barnets liv. Videre synger vi sanger og overrekker bursdagskrone og bursdagsbok til barnet. Da dere inviterer til barnebursdager, oppfordrer vi til at dere tar hensyn til barna og unngår å la noen føle seg utenfor. Vi anser dette som ekstra viktig siden vi er en så liten barnehage. En god regel er å alltid be alle i samme årskull.
 

Avslutninger og morgensamlinger
Vi har et samarbeid med Land Montessoriskole blant annet rundt morgensamlinger og avslutninger. Vi har 3 morgensamlinger i halvåret. På morgensamlingene er det elever på skolen eller barn i barnehagen som har ansvar for å vise noe eller underholde med noe. I tillegg har vi fokus på et kunstverk og et musikkstykke som hører til samlingen. Alle foresatte, i barnehagen og på skolen, er velkomne til å være med på alle morgensamlingene, men det er samlingen i desember og juni som barnehagen har ansvar for.

I desember hvert år har vi en adventsfest sammen med skolens elever og foresatte. Dette foregår på kveld/helg. Her underholder barna i barnehagen sammen med skolens elever. I tillegg er det FAU på skolen og foreldrekontaktene i barnehagen som har ansvar for organisering og servering. I juni hvert år har vi sommeravslutning sammen med skolens elever og foresatte. Dette foregår ute på sena på skolen. Her er det også FAU på skolen og foreldrekontaktene i barnehagen som har ansvar for organisering og servering. Vi synes det er veldig hyggelig om barna og dere foresatte deltar på disse avslutningene.
 

Foreldresamarbeid:
Samarbeidet mellom de foresatte og barnehagen er en forutsetning for kontinuitet mellom barnehage og hjem, og for at barnehagen skal kunne bygge sin virksomhet på barnas individuelle erfaringer og livsvilkår. Den daglige foreldrekontakten er viktig i forhold til å overbringe beskjeder og utveksle erfaringer. Barnet føler trygghet ved å se at de foresatte og personalet snakker sammen. Det er viktig at barnehagen får informasjon om hvordan barnet har det for å kunne ivareta barnet på best mulig måte. Det kan for eksempel være informasjon om at barnet har sovet dårlig eller at det har skjedd noe spesielt hjemme.

- Foreldreråd er alle barnehagebarnas foresatte. Foreldrerådet innkalles til to foreldremøter pr barnehageår, ett i september og ett i april. Møtet i september brukes til å informere om barnehagens rutiner. Møtet i vårhalvåret er i hovedsak et pedagogisk møte, som arrangeres sammen med skolen.

- Foreldrerepresentant: På foreldremøtet i september velges det en foreldrerepresentant og en vararepresentant. Foreldrerepresentanten har møterett på Barnehagestyremøter og har møter med styrer/pedagogisk leder. Foreldrerepresentanten er et talerør for foreldrene og kan kontaktes hvis noen ønsker hjelp til å ta opp noe med barnehagen. Foreldrerepresentanten skal også koordinere organiseringen av Adventsfest og sommeravslutning sammen med skolens FAU.

- Samarbeidsutvalg: Barnehagestyret fungerer som samarbeidsutvalg.

- Det blir gitt tilbud om to individuelle foreldresamtaler pr barnehageår.  Dersom det er behov for flere samtaler, så er det bare å ta kontakt. Målet for samtalen er å styrke samarbeidet rundt barnet.

- Informasjonsbrev blir sendt ut på mail hver måned. Der står det litt om kommende måneds aktiviteter. Husk å oppdatere oss om riktig mailadresse ved endringer.

- Beskjeder angående turer, praktiske opplysninger, og lignende sendes i blant gjennom Mobilskole.no og kommer til dere som en SMS. NB; disse meldingene kan ikke svares på.

- Vanlige beskjeder og innspill kan skrives i kontaktboka som hvert enkelt barn har.

- Det er utarbeidet klagerutiner som følges hvis man har bekymring for noe som man ikke vet hvordan man skal ta opp med barnehagen. Disse ligger på hjemmesiden. Vi ønsker at klager gjøres skriftlig, for å unngå misforståelser.

 

Forventninger til hverandre:
Vi forventer at foresatte følger med på informasjon som blir sendt ut på mail eller papir. Vi forventer at åpenhet, gjensidig respekt og ydmykhet skal ligge til grunn i samarbeidet. Vi forventer at dere informerer barnehagen om viktige ting i hjemmet som har betydning for barnets trivsel. Vi forventer at foreldrene tar opp saker direkte med pedagogisk leder. Vi forventer at dere viser forståelse for at uforutsette ting gjør at planer må forandres. Vi forventer at barna har utstyr (klær, sko, skift, etc.) som er tilstrekkelig og gode i barnehagen. Vi ønsker å imøtekomme deres forventninger og tar gjerne imot innspill fra dere foresatte.

 

Samarbeidspartnere:
Barnehagen har et nært samarbeid med Land Montessoriskole og skal til enhver tid tilstrebe at barnehage og skole blir et helhetlig Montessoritilbud for barna. Barnehagen vil også gjennom å delta i Montessori Innlandet knytte relasjoner med andre Montessoribarnehager i Oppland og Hedmark. Barnehagen er medlem av Norsk Montessoriforbund. I tillegg har barnehagen jevnlig samarbeid med helsestasjon, PP-tjeneste, logoped og barnevern.


Fagteam:
Søndre Land Kommune har etablert fagteam. Dette er et team med fagpersoner innen de nevnte instansene, samt psykisk helse, ergoterapeut, fysioterapeut og ev. andre aktuelle. Her kan man ta opp situasjoner, barn og bekymringer for å få innspill til hvordan det kan løses eller ev. hvem som kan være riktig instans(er) å få hjelp fra. Barnehagen tar kun opp barn/bekymringer med foresatte til stede eller med skriftlig godkjenning fra foresatte. Hvis dere som foresatte har utfordringer eller bekymringer dere kan tenke dere å ta opp i fagteam, er det bare å si ifra til oss i barnehagen.

 

Rammeplanen for barnehager

Det er i år ny rammeplan for barnehager. Dette er noe vi i barnehagen jobber med å gjøre oss kjent med og vi vil derfor presentere noen av hovedpunktene i den nye rammeplanen. Under ser dere hvordan vi tenker å jobbe med hovedområdene i rammeplanen.

Barnehagens formål og innhold:                                               Hvordan?

Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg                        Tilby omsorg
                                                                                                                   God kompetanse hos de voksne (COS)
                                                                                                                   Følge barnets tempo, sinnstilstand og behov

 

Barnehagen skal ivareta barnas behov for lek                                 Tilby varierte lekearenaer som innbyr til rollelek
                                                                                                                   Gi frihet til å leke uten å bli avbrutt
                                                                                                                   Organisere lekegrupper
                                                                                                                   Følge barnet i valg av materiell

 

Barnehagen skal fremme danning                                                      Samtaler om etiske spørsmål
                                                                                                                   Voksne rollemodeller og veiledere
                                                                                                                  
Gode dialoger rundt regler i barnehagen og samfunnet
 

Barnehagen skal fremme læring                                                         Det tilrettelagte miljøet i barnehagen, inne og ute
                                                                                                                   Medvirkning gjennom frihet til å velge

 

Barnehagen skal fremme vennskap og fellesskap                           Organisere lekegrupper
                                                                                                                    Matlaging og måltider
                                                                                                                    Felles turer, opplevelser og prosjekter

 

Barnehagen skal fremme kommunikasjon og språk                            Se progresjonsplan

 

 

  Barnehageåret 2017-2018 har vi hovedfokus på to ulike områder:

1.     Fagområdet kommunikasjon, språk og tekst:

0-3 år

o   Personalet benevner det vi ser og bruker et presist og rikt språk sammen med barna.

o   Alle hverdagslige situasjoner er språkutviklingsarenaer.

o   Vi er nede på barnas nivå, lytter, har øyekontakt og viser interesse for deres uttrykksmåter.

o   Vi leser bøker, synger sanger og bruker rim/regler.

o   Vi tilbyr ulike materiell som stimulerer pinsettgrepet.

o   Vi bruker 3-stegs leksjoner for innlæring av nye begreper.

o   Vi bruker aktivt «Snakkepakken» med nye fortellinger hver måned.
 

3-6 år

o   Personalet benevner det vi ser og bruker et presist og rikt språk sammen med barna.

o   Vi jobber med ulike lydanalyse-leker.

o   Vi jobber med ulike materiell som gjør barna kjent med bokstaver og etter hvert lesing.

o   Vi tilbyr ulike materiell som stimulerer til pinsettgrepet.

o   Vi tilbyr ulike aktiviteter innenfor tegning, klipping og skriving (sand, tavle og ark).

o   Vi oppfordrer til kreativ skriving med bevegelige alfabetet.

o   Vi bruker sanger, rim og regler og leker med ord i ulike sammenhenger.

o   Vi har en lesekrok med variert utvalg av bøker.

o   Vi bruker strukturert begrepslæring hos de eldste i barnehagen.

o   Vi bruker aktivit «Snakkepakken» med nye fortellinger hver måned, og knytte språkoppgaver til disse.


   

2.    Barns medvirkning:

Vi samarbeider med de andre barnehagene i kommunen om felles planer for barns medvirkning og gjennomfører blant annet felles kursing rundt dette temaet.

o   Barna har rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger

o   Barna har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet

o   Barna skal jevnlig få mulighet til å delta i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet
 

Dette klarer vi gjennom:

o   Det tilrettelagte miljøet som gir barna frie valg og oversikt over hverdagen sin

o   At materiellet skiftes ut etter barnas interesse og modning

o   Ved å ha fokus på å forstå barnas verbale og nonverbale uttrykksformer

o   Ved å bruke observasjon aktivt til å se barnas behov

o   Ved å la barnas synspunkter tillegges vekt i samsvar med alder og modenhet

 

Montessoripedagogikken
Maria Montessori mente at barnet selv har en indre drivkraft til å lære og til å utvikle seg. Hvis barnet får være i et tilrettelagt, harmonisk og spennende miljø, og med frihet til å utforske sine omgivelser, vil barnet også utvikle selvstendighet. Montessorimateriellet er utviklet med den hensikt at hvert barn individuelt skulle kunne utvikle seg best mulig ut ifra sine egenskaper og forutsetninger. På denne måten skal barnet ha medvirkning og kunne påvirke sin egen barnehagehverdag.
Vi følger barnet! (Vår grunnverdi)

Det er en stor oppgave å utforme barnehagen slik at barna kan bevege seg fritt og velge ulike læringsaktiviteter på deres eget nivå. Den første tiden i barnehagen vil derfor bli brukt til å observere hvordan rommet og barna harmonerer, og på hvilket nivå de ulike barna er og hvilke interesser de har. Vi ønsker også å være fokusert på å følge barnet og hjelpe dem i å utvikle seg til å bli selvstendige. Vi ønsker for eksempel at de skal lære seg å forsyne seg selv og spise litt formiddagsmat/frokost, samt rydde etter seg. Vi kommer også til å øve på påkledning ved å øve på å knappe knapper og dra opp glidelås, samt å bruke tid på påkledning før de går ut og avkledning når vi kommer inn igjen. Vi ønsker å være lydhøre for barns undring og kunnskapssøking, slik at de kan få lære mer om det de er interessert i. Dette krever også et variert utvalg av materiell og læringsaktiviteter.

Vi jobber med årets inndeling og kalender gjennom hele året. Vi vil følge med på kalenderen og lære ulike tidsbegreper som årstider, måneder, dager og datoer. På kalenderen vil vi også følge med på høytidsdager og andre spesielle dager. Vi vil fokusere på årstidenes kjennetegn i naturen og endringene gjennom året i barnehagens nærområde.

Samlingsstundene hver dag vil benyttes til å fokusere på dagsaktuelle temaer, gjennomgang av dagen og hva som skal skje, kalender og været. Vi vil også gjøre ulike språkstimulerende aktiviteter og sangleker, dette foregår først og fremst i sangsamling før lunsj.

Utelek og læringsaktiviteter ute er viktig for oss, og ikke minst at barna får praktiske erfaringer i naturen. Vi sår frø og planter ute i kjøkkenhagen, og barna er også med på å ta vare på plantene ute og inne. Vi prøver å få til gårdsbesøk hvert år. I tillegg deltar vi på noen av turene som skolen har hvert år.

Barnehagen har et årshjul som viser hvilke temaer vi vil jobbe med i de ulike månedene. Dette blir delt ut hver høst.  Fagområdene er hentet fra pedagogisk fagplan for Montessoribarnehagen. Observasjon er et viktig verktøy for å kunne følge barna i deres utvikling. Innenfor Montessoripedagogikken er det skrevet mye om observasjon og observasjonene vi gjør av miljøet, enkeltbarna og samspillet i barnegruppa gir oss nødvendig informasjon i forhold til å kunne legge til rette miljøet på en god måte. I tillegg benytter vi TRAS for kartlegging av grunnleggende språkferdigheter hos barna.