Land Montessori er et helhetlig opplæringstilbud for alle barn fra 0 til 12 år. Barnehagen og skolen er tilgjengelig for alle, uavhengig av bostedskommune. Det er et fritt valg å velge barnehage og skole for sitt barn.


Hva får du hos oss?

Samarbeid barnehage og skole - Personalet samarbeider på tvers og vi har ulike aktiviteter sammen gjennom året. Dette for å skape et godt fellesskap og gjøre overgangen til skolen så god som mulig!

Mat - Vi lager og har felles mat både i barnehagen og på skolen. Vi har varm mat to dager i uken.

Læring ute - Alle barna er ute en dag hver uke. Utedager og uteskole er mer enn lek ute i frisk luft. Det er arbeid med fagområdene (matte, norsk, engelsk, kunst og håndverk, biologi, geografi, samfunnsfag og kroppsøving), men det er også samarbeidsøvelser, prosjektarbeid og sosial trening!

Aldersblandede grupper - Barna lærer av hverandre, og det tar vi på alvor. Aldersblanding er en viktig del av pedagogikken og vi utnytter fordelene med å være i en aldersblandet gruppe. Barn lærer i ulikt tempo og på ulike måter! 

Arbeid med pedagogisk sensorisk matriell - Vi jobber mye med ulikt konkretiseringsmateriell. Materiellet er utformet for at barna skal bruke sansene i læringen og lære gjennom egne erfaringer. Hovedgrunnen er at barna skal forstå det de lærer, ikke bare lære seg en regel eller formel.

Høy lærertetthet - I vår skole har vi god lærertetthet, og det er alltid minst en lærer pr 13 barn.

Biologisk læringsmiljø - klasserommene på skolen er innredet som biologiske læringsmiljø (Bio-office). De har dagslys og planter som er spesielt bra for våkenhet, konsentrasjon og for de som er plaget med hodepine/migrene.

Lokalene er nyoppussede og fremstår som lyse og innbydende. De skal være tilrettelagt barna i utforming, høyde og størrelse på inventar. Barna skal klare alle hverdagslige aktiviteter selv og er også med på å ta vare på miljøet ved å vanne blomster, tørke støv, dekke på bord og rydde.

Kjøkkenhage og dyrepass - Barnehagen og skolen samarbeider om kjøkkenhage. Vi bruker det vi dyrker til matlaging og kunstprosjekter. Vi har akvarie både i barnehagen og på skolen. I barnehagen har vi også kaniner som barna er med på å stelle og ta vare på.


Hva koster det?

Barnehagen

Barnehagen følger de kommunale satsene for Søndre Land Kommune. Se: http://www.sondre-land.kommune.no/tjenester/barn-og-familie/barnehagene/priser-og-betaling-for-barnehage

I tillegg kommer det matpenger på 250 kroner i mnd. Da får de all mat, frukt og drikke de trenger i løpet av dagen. Dette inkluderer også to varme måltider i uken.

Skolen

Land Montessoriskole er gratis.  Unntaket er skolematen vi lager hver dag, denne koster 300 kroner i mnd. Vi har varm lunsj to dager i uken og brødmat de andre dagene. I tillegg får de drikke og frukt hver dag.

Skoleskyss

Alle elever har krav på fri skoleskyss innenfor kommunegrensen. Det vil si at alle elever i Søndre Land kommune får gratis skoleskyss. Elever fra andre kommuner får dekket skoleskyss til Søndre Land sin kommunegrense.


047.JPG

Hva er Montessoripedagogikk?

I Montessoripedagogikken vektlegges å skape et harmonisk og spennende miljø for barna. Montessoribarnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg, lek og læring er sentrale deler. De voksne skal følge barnet og hjelpe dem i å utvikle seg til å bli selvstendige. Montessoripedagogikken er en helhetlig metode som har som siktemål å støtte barnets naturlige utvikling fra fødsel og til voksen alder. Den er en universelt utformet metode, den baserer seg på barns psykiske utvikling og den lar seg gjennomføre hvor som helst i verden. Målet for arbeidet med Montessoripedagogikken er å bidra til en mer fredelig og tolerant verden, hvor den enkelte er seg bevisst sitt ansvar i forhold til samfunnet og miljøet, og er i stand til å treffe gode valg både med hensyn til seg selv og til andre. Førskolebarnets absorberende sinn, de sensitive periodene, behovet for frihet, selvstendighet og mestring, er fundamenter i den pedagogiske filosofien som montessoribarnehagen og montessoriskolen er basert på. Arbeidsformene støtter barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær. Personalet er lydhøre for barns undring og kunnskapssøking. Barn skal ha frihet til valg av aktiviteter.

Aldersblanding:

Aldersblanding er kjent som en grunnstein i montessoripedagogikken, og et viktig element for å stimulere barna til å utvikle seg som mennesker og kunnskapsindivider.  De yngre barna ser opp til de eldre både sosialt og faglig.  De tar til seg deres eksempel som grunnlag for egen mestring.  De eldre barna blir forbilder og læringsmodeller for de yngre, og styrker sin egen læringsprosess ved aktivt å formidle kunnskap videre.  Dette fører til et lite konkurransepreget miljø.

Frihet under ansvar:

Montessoriskolen legger vekt på ansvarslæring, og gir elevene mulighet til å arbeide med valgfrihet innenfor faste rammer.  Hvert fag og emne har sin faste plass slik at barnet lett kan finne fram til arbeidsoppgaver på egen hånd og dermed oppleve selvstendighet i sitt arbeid

Det forberedte læringsmiljøet:

Et forberedt læringsmiljø står også sentralt i pedagogikken.  Læringsmiljøet skal være både vakkert, hyggelig og læringsinspirerende. Alt materiellet skal være plassert på en hensiktsmessig måte og skal være helt og innbydende. Det benyttes ulike fargekoder for ulike fagområder og innenfor hvert fag.

Sensorisk læringsmateriell:

Materiellet er kanskje det montessoripedagogikken er mest kjent for.  Dette materiellet benyttes ettersom det stimulerer barna til aktivitet, logisk tenkning og ressonement i forbindelse med fag.  Arbeidet med konkreter legger grunnlaget for abstrakt tenkning. Materiellet er laget for å innby elevene til å lære gjennom egen utforsking og presentasjon.  Det er et konkret hjelpemiddel på veien til å forstå abstrakte begrep, det stimulerer eleven sansemotorisk og er vakkert og tiltrekkende.

Lærerens rolle:

Læreren er veileder og følger barnet gjennom hele læringsprosessen.  Det kreves nøye observasjon for å kunne se individet og tilpasse undervisningen slik at barnet utvikler seg og når stadig nye faglige og sosiale mål.  Når eleven med støtte fra læreren utvikler sin personlighet og sitt potensiale gjennom egen læring, faglig og sosial mestring, integreres kunnskapen på en helhetlig måte i personen.