VEDTEKTER for Land Montessoribarnehage

Vedtekter for Land Montessoribarnehage vedtas på generalforsamling i Landåsbygda Montessoribarnehage SA.

Foreldre som har ønsker eller forslag til endringer kan levere dette skriftlig til barnehagestyret.

Eier
Barnehagen eies av Landåsbygda Montessoribarnehage SA.

Barnehagens styre er det samme som Land Montessoriskole. Styremedlemmene velges på generalforsamling.

Landåsbygda Montessoribarnehage SA selger andeler pålydende kr. 500.-

Styret skal utarbeide eget reglement for barnehagen. Styret skal behandle og godkjenne årsmelding, revisorgodkjent årsregnskap og budsjett.  Dokumentene legges fram på generalforsamlingen i Landåsbygda Montessoribarnehage SA.  Styret skal innkalle til årsmøte og forberede de saker som skal behandles av årsmøtet.
Styret har ansvar for å disponere inntekter og utgifter i henhold til barnehagens formål og sikre at virksomheten drives på en økonomisk forsvarlig måte, samt at statsmidler og foreldreinnbetalinger nyttes etter forutsetningene. Det skal legges fram rapport for driftens økonomi for styret hvert kvartal.

Kvalitetssikring
Barnehagen drives etter bestemmelsene i lov om barnehager og i henhold til montessoripedagogiske prinsipper for de respektive alderstrinn.

Barnehagens pedagogiske ledelse skal hvert år utarbeide en årsplan som omhandler barnehagens pedagogiske og praktiske opplegg gjennom barnehageåret. Det etterstrebes et samarbeid med skole og barnehage i planene.

Barnehagens ledelse skal utarbeide en årsmelding som legges fram for styret.

Barnehagen plikter å utføre internkontroll i samsvar med gjeldene lover og forskrifter.

Foreldreråd og samarbeidsutvalg (SU)
Det vil bli opprettet et foreldreråd i barnehagen etter gjeldende forskrifter § 14, 15 og 16 i lov om barnehager. Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte til barn i barnehagen.

Det velges en representant samt vara til samarbeidsutvalget. Samarbeidsutvalget er sammensatt av representanter fra de ansatte i barnehage og SFO samt en representant fra foreldrerådet.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ mellom barnehage, skole, SFO og foreldre. Representant fra SU har uttalelses rett i styret.

Opptak
Barnehagen er godkjent for inntil 18 plasser i alderen 0-6 år. Barn under 3 år opptar to plasser. Det skal beregnes minimum 4 m² pr barn over 3 år og 5,3 m² for barn under 3 år.

Søkere som ønsker Land Montessoribarnehage er med i et samordnet kommunalt opptak. Søknadsfrist 1. mars. Se Søndre Land kommunes hjemmeside. Land Montessoribarnehage har følgende inntaksregler:

Søkere er likestilt uavhengig av bostedskommune. Ved venteliste prioriteres barn som har Land Montessori som nærskole eller som spesifikt ønsker et helhetlig montessoritilbud. Barn som blir tildelt barnehageplass får fast plass frem til skolepliktig alder, uavhengig av bostedskommune.

I tillegg gjelder de kommunale inntakskriteriene (§ 6a i Søndre Land Kommunes vedtekter for barnehager):

Barn som fyller ett år innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehagen fra august, jf. barnehageloven § 12 a.

Når det er flere søkere enn plasser, legges følgende kriterier til grunn for opptak:
01: Barn med nedsatt funksjonsevne.
02: Barn, anbefalt plass av sakkyndig
03: Sykdom i hjemmet
04: Barn som trenger trening/opplæring i norsk
05: Enslig forsørger under utdanning/arbeid utenfor hjemmet
06: Søsken skal prioriteres i samme barnehage
07: Andre: Under ellers like vilkår vektlegges alder

Det må legges ved dokumentasjon når det søkes opptak på spesielle vilkår. Opptak av barn sees under ett for alle barnehager som er med i det kommunale opptaket slik at plassmuligheter utnyttes best mulig. Dersom barnehageplass er tildelt på bakgrunn av feil opplysninger fra foreldre/foresatte, mistes retten til fortsatt barnehageplass. 

Åpningstider
Kl. 06.45 – 16.30
Ferie: Barnehagen har stengt 4 uker i juli, samt romjula.
Lille julaften stenges det kl.12.00
Julaften og nyttårsaften er det stengt.
Onsdag før skjærtorsdag stenges det kl.12.00.
Det er 6 planleggingsdager i løpet av året. Barnehagen er da stengt.

Ferie ut over de 4 ukene barnehagen er stengt må meldes fra til barnehagen på forhånd.

Foreldrebetaling
Land Montessoribarnehages avgift følger de kommunale satser.
Ved fravær må avgiften betales, eks. ved forlenget sykdom.

Uregelmessig betaling kan forårsake at barnet mister plassen.

Står en plass ubetalt lengre enn 2 måneder, kan plassen sies opp fra barnehagens side med 14 dagers skriftlig varsel.

Mislighold av foreldrebetaling
Dersom betaling ikke finner sted innen betalingsfristen sendes purring med 14 dagers betalingsfrist. Er betaling fortsatt ikke kommet inn, sendes inkassovarsel. Etter forfall på denne kan faktura oversendes inkassobyrå. Ved manglende betaling innen forfallsdato på inkassovarsel, mister de foresatte retten til plass for sine barn i barnehagen. Oppsigelsen sendes skriftlig. Det faktureres for perioden fram til den 1. i påfølgende måned.
Foreldrene kan søke barnehagen på nytt, søknaden vil bli vurdert sammen med andre søkere.

Helsemessige forhold
Når barnet blir sykt eller har fravær av andre årsaker, gis beskjed til barnehagen innen kl. 09.00 fraværsdagen.

Syke barn må holdes hjemme p.g.a. smittefaren.
Hvis barnet ikke kan være ute og delta i aktiviteter på lik linje med de andre barna, må det holdes hjemme.
Barnet holdes hjemme 48 timer etter at det har blitt symptomfri etter smittsom sykdom.

Ledelsen i barnehagen skal ha informasjon om forhold som kan ha betydning for barnets og dets forhold til personalet / eller de andre barna. Alle ansatte har taushetsplikt i samsvar med gjeldende lover.
Barnehagens personale har opplysningsplikt til sosial og barnevernstjenesten i hh.t. barnehageloven § 22-23.

Ansvar
Barnehagen har ansvar for barna i den tiden de oppholder seg i barnehagen.

Det innhentes skriftlig samtykke til transport i private biler og/eller offentlige transportmiddel.

Det er tegnet ulykkesforsikring for den tid de oppholder seg i barnehagen.

Oppsigelse av plass
Fra driftens side: Dersom det av driftsmessige hensyn eller andre grunner oppstår situasjoner der det vil bli aktuelt å si opp plasser/legge ned drift, vil det ligge til grunn to måneders oppsigelsesfrist fra Landåsbygda Montessoribarnehage SA sin side.

Fra foresattes side: Det ligger til grunn en måneds oppsigelsesfrist av plass, gjeldende fra den 1. i påfølgende måned. Dette innebærer foreldrebetaling av plass i oppsigelsesmåneden. Siste frist for oppsigelse av plass inneværende barnehageår er 1. april.